Secretary Norton Speaks to Monaco Employees


photo taken by Tami Heilemann, U.S. Department of the Interior